Nyheter

Under två dagar samlas valda ombud från region väst till regionsråd. Under dag 1 kommer vi fokuser på den aktuella frågan om hot och våld mot poliser. Vi presenterar Polisförbundets rapport Hot och våld mot poliser och Polismyndighetens rapport och handlingsplan mot hot och våld. Imorgon kommer vi behandla frågan om lön. Det är alltid lika spännande när stor del av den fackliga kompetensen i regionen samlas och diskuterar aktuella frågor. Bredden av kunskap och kompetens gör att vi på ett bra sätt kan företräda alla medlemmar i regionen.  

Läs hela inlägget »

När får Polisförbundets medlemmar besked om sina nya löner?

– I oktober 2017 inleds förhandlingarna med Polismyndigheten. När de är klara före årsskiftet kommer vi veta hur mycket pengar som finns i löneutrymmet. Därefter kommer de regionala förhandlingarna att ta vid. Hur lång tid den här processen kommer att ta är svårt att säga i dag.

Vilka är de viktigaste punkterna i det centrala avtalet som tecknades den 4 oktober?

Läs hela inlägget »

Onsdagen den 4 oktober tecknades ett avtal med Arbetsgivarverket för 100 000 statsanställda, däribland poliser, om löner och villkor. Därmed går startskottet för förhandlingarna om polislönerna.

Läs hela inlägget »

Nu är den sista stora avtalsrörelsen klar. Förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O har idag tecknat ett nytt löneavtal med Arbetsgivarverket. Det blir löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden på minst 6,5 procent. Avtalet är treårigt och gäller från den 1 oktober 2017.

Läs hela inlägget »

Polisförbundet ser positivt på att Liberalerna vill satsa på polisen för att uppvärdera yrket och bidra till bättre arbetsvillkor.

– Däremot är vi kritiska till den detaljstyrning av riktade medel till polisiär verksamhet som Liberalerna föreslår. Polismyndigheten måste själv kunna fördela resurserna utifrån de behov de har.  Politikerna måste ta upp fingrarna ur syltburken och låta professionen styra, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

Polisförbundet är också kritiska till Liberalernas förslag att återinföra beredskapspolis.

– Polisyrket kräver allmänhetens förtroende och tillit. Att ge personer utan rätt kompetens och utbildning polisiära våldsbefogenheter och sedan använda dem i situationer där det kan bli nödvändigt att använda våld är illa genomtänkt. Det kan skada anseendet på hela Sveriges polis, säger Lena Nitz.

Läs hela inlägget »

Efter intensiva förhandlingar förlängdes  de statliga avtalen fram till 4 oktober. Ännu intensivare förhandlingar väntas mellan fackföreningarna inom OFR/S/P/O och arbetsgivarorganisationen Arbetsgivarverket.
Det är först när det centrala avtalsförhandlingarna är klara som förhandlingarna mellan Polisförbundet och Polismyndigheten startar.

Läs hela inlägget »
Centerpartiets stämma pågår för fullt  och Polisförbundet är på plats för att disktuera polisfrågor med deltagare och politiker. På stämman finns det bland annat motioner om att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning och det finns även ett förslag om kommunal polis. Imorgon vid lunchtid kommer vi intervjua Johan Hedin, Centerpartiets rättspolitiska talesperson. Intervjun kommer livestreamas på Polisförbundets facebooksida.  
Katharina von Sydow och Emelie Risberg från Region Väst jobbar i Polisförbundets monter på Centerpartiets stämma .
Katharina von Sydow och Emelie Risberg från Region Väst jobbar i Polisförbundets monter på Centerpartiets stämma .
Läs hela inlägget »

Den här hösten står region väst inför ett par stora utmaningar, det sker i en tid då ordet resurs är förknippat med det faktum att vi är för få för det uppdrag vi har i vardagen. Uppdraget att hantera de två särskilda insatserna NMR-demonstrationen och Eu/ministermötet kommer att anstränga våra kollegor och medarbetare till det yttersta. Vårt uppdrag kring militärövningen Aurora går i skrivande stund inte att jämföra med anslagen kring NMR-demonstrationen och det därpå följande EU/ministermötet.
 
Polisförbundet och Skyddsorganisationen är delaktiga i  arbetet kring planeringen av nämnda insatser och min bild är att arbetet stadigt går framåt, dock med stor press och i många fall mycket stor press, på enskilda nyckelfunktioner.

Läs hela inlägget »

Inriktningen är att de som anställs som polisassistenter i höst kommer att få femhundra kronor mer i månaden i ingångslön. Det står nu klart efter att Polismyndigheten informerat förbundsregionerna om den kommande lönesättningen.

– Detta är ett steg i rätt riktning och en positiv signal om att arbetsgivaren vill uppvärdera polisyrket säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

– Fler steg behöver dock tas för att höja polisernas löner, vilket vi ser fram emot att få göra i de kommande revisionsförhandlingarna. Lönen är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna behålla poliser och locka tillbaka de som slutat, samt att rekrytera fler till utbildningarna, säger hon.

– Den pågående avtalsrörelsen är därför oerhört viktig för att börja vända den negativa utvecklingen med en allt större polisbrist.  Arbetet måste vara långsiktigt och omhändertas även i ordinarie lönerevisioner under många år framöver, säger Lena Nitz.

Detta innebär att snittet för en nyutexaminerad polisassistent kommer vara ca 25 500 kronor i månaden.

Läs hela inlägget »

Igår presenterade Statskontorets sin andra delrapport om Polisens nya organisation. Polisförbundet delar Statskontorets hårda kritik mot hur styrning och ledning fungerar. Styrningen är inte tillräcklig samordnad, förankrad, eller underbyggd.

– Vi har länge fört fram kritik kring hur styrningen inom den nya polisorganisationen fungerar. Det är för otydligt vilket ansvar och mandat chefer ute i organisationen har. Det skapar osäkerhet, brist på handlingskraft och ibland alldeles för långa beslutsprocesser som i sin tur påverkar polisens effektivitet och arbetsmiljön för alla poliser, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

– Att styrningen från Nationella operativa avdelningen (Noa) inte alltid uppfattas som realistisk i förhållande till de resurser och behov som finns skapar också en stor frustration. Det gör att linjecheferna i praktiken inte kan leva upp till de krav som ställs, säger Lena Nitz.
Statskontoret konstaterar också att styrningen inte alltid bygger på tillräckliga analyser, något Polisförbundet vid flera tillfällen påtalat.

Ett av syftena med omorganisationen var att polisen skulle komma närmare medborgarna. Statskontoret menar att förutsättningarna för polisens lokala arbete har utvecklats i positiv riktning och de tar upp arbetet med medborgarlöften och inrättandet av kommunpoliser. Det stora problemet är dock personalbristen som gör att polisen har svårt att möta medborgarnas behov.

– Den arbetsbelastning som ingripandepolisen har gör det svårt att hinna med det förebyggande arbetet och att möta kommunernas behov. Här finns mycket kvar att göra, men då krävs det att vi blir fler poliser och att de avhopp som nu sker från kåren stoppas. Statskontoret lyfter också att förhållandevis många poliser söker sig ifrån den lokala nivån. Den trenden måste vända, säger Lena Nitz.

Statskontoret tar vidare upp polisens dåliga utredningsresultat. De har på vissa håll uppstått gränsdragningsproblem mellan framför allt polisområdes- och lokalpolisområdesnivån om på vilken nivå brott ska utredas. Det stämmer bra överens med den bild Polisförbundet har.

– Vår undersökning från tidigare i år visade att var tredje polis anser att samordningen mellan olika delar av verksamheten fungerar sämre sen polisen blev en myndighet istället för 21 olika. Endast en av tio svarande säger att det har blivit bättre sedan myndighetsförändringen. Det får naturligtvis effekt på utredningsverksamheten, säger Lena Nitz.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundet Väst på Twitter

Det har blivit dags att sammanfatta NMR-demonstrationen den 30 september. Utifrån det förväntade scenariot och med det, inte minst, massmedialt höga tonläget avs. risken för ordningsstörningar och våldsanvändning så känns det skönt att vi nu med facit i hand ser att uppdraget utfördes professionellt, taktiskt  och klokt. Vi önskar ge kommenderingsledningen en eloge för den väl genomförda insatsen och en eloge till  kollegorna som visade prov på både yrkeskunnande och en stor portion tålamod under lördagen, ni har vår största respekt.
 
Trots det har vi i nuläget ett antal arbetsskador och tillbud att hantera, däribland ett armbrott och en kollega som blev sparkad i ansiktet i Helsingborg under kontroll av en buss på väg till demonstrationen. LISA-anmälningarna fortsätter att komma in och det är först någon gång nästa vecka som vi säkert kan ha en bild av hur många fall vi har, bl.a. så har det kommit ett antal rörande kastade bangers. Vi väntar även på LISA-anmälningar från kollegor från de regioner som varit här och på ett mycket gott sätt stöttat oss, tack till er alla. Vi är väl medvetna om att de regioner som haft personal här under den NMR-kommenderingen inte sällan fått en ansträngd situation där hemma.  
 

Läs hela inlägget »

West Pride i bilder

Ansökan om medlemsskap

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.