en klok arbetsgivare lyssnar på ett klokt fack

Nyheter

Under de senaste veckorna har man jobbat med lönerna på PO och LPO. Arbetsgivare har med lokalt fack gått igenom sitt förslag till nya löner för polisförbundets medlemmar. Under denna vecka har man påbörjas de regionala förhandlingarna. Målet är att den nya lönen ska betalas ut på juni, juli eller augustilönen.
 
Arbetet med bland annat SPO pågår parallellt med löneförhandlingarna. Frågan hanteras nationellt och den 9/5 hade man ett partsgemensamt möte.

Läs hela inlägget »

Polistidningen har publicerat en artikel om en motion som Polisförbundet Väst skickat in till Polisförbundets kongress i höst. Motionen handlar om att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en modell för hur vi får högre efterlevnad av värdegrunden.
 
Läs artikeln här: https://polistidningen.se/2018/05/vast-vill-varna-vardegrunden/

Polisförbundet Väst har skickat flera motioner till Kongressen. Vi har skickat in de som Förbundsregionstämman beslutat att vi ska skicka in och några som vi själva skrivit. Motionerna behandlar bland annat hälsoundersökning, semester, restidstillägg m.m.

Läs hela inlägget »

Under två dagar i förra veckan träffades fackliga under årets första regionsråd. Förutom de fomella delarna hade vi fokus på utbildning och likabehandling. Vi hade besök av bland annat Mats Bergstöm, ordförande för likabehandlingsrådet och Gunilla Gevreus Polisområdeschef för Fyrbodal, som berättade om uppstarten av det partsgemensamma likabehandlingsrådet i regionen. Gunilla Gevreus och Raymond Coleman berättade om deras arbete med likabehandling i Fyrbodal. Vi hade även utbildning i styrmodellen, i verksamhetsskyddets arbete och i särskilda utredningars arbete.

Deltagare utvärderar rådet:

En ögonöppnare

Den röda tråden under de två dagarna hade sin tyngdpunkt på värdegrundsarbete och likabehandling. På eftermiddagen den första dagen fick rådet en annorlunda upplevelse i form av en teaterpjäs, om en i något förkortad version. En s.k. föreläsningsföreställning.
På föreställningen följde en diskussion där varje akt diskuterades för sig. Det handlade i många fall om olika härskartekniker och hur vi som förtroendevalda men framför allt kollegor kan bemöta dessa när vi hamnar i de situationerna.

Läs hela inlägget »

Åtta av tio poliser anser att de sällan eller aldrig har rätt bemanning i förhållande till kraven på verksamheten, det visar rapporten När färre ska skydda fler.

När färre ska skydda fler
Rapporten När färre ska skydda fler som Novus Opinion gjort på uppdrag av Polisförbundet visar att åtta av tio poliser anser att de sällan eller aldrig har rätt bemanning i förhållande till kraven på verksamheten. 

– Det här är inte bara en arbetsmiljöfråga för poliser. Det påverkar också allmänheten, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

I undersökningen som gjorts bland Polisförbundets medlemmar uppger fyra av tio poliser att polisbristen leder till att högprioriterade ärenden prioriteras ner och att ärendehögarna växer.

– Poliser i undersökningen vittnar också om att det brottsförebyggande arbetet blir lidande, att planerade jobb i yttre tjänst inte blir av och att spaningsuppdrag inte fullföljs för att man är för få, säger Lena Nitz.

Var fjärde polis i undersökningen uppger att man någon gång det senaste året varit tvungen att klara sig själv i en kritisk situation utan tillgång till förstärkning. Av fritextsvaren framgår att vissa varit ensam polis på plats medan andra refererar till situationer där man av olika skäl inte kunnat få hjälp av kollegan.

Läs hela inlägget »

I ditt medlemskap ingår en sjukförsäkring och en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt. Du har också möjlighet att teckna andra försäkringar.
 
Försäkringar som ingår i ditt medlemskap
I ditt medlemskap ingår en sjukförsäkring och en olycksfallsförsäkring.
 
Olycksfallsförsäkring
försäkringen gäller dygnet runt (ej pensionär)
ger ersättning för medicinsk invaliditet, vid dödsfall på grund av olycksfall och för kostnader vid olycksfall med mera
du kan medförsäkra din partner och dina barn
 
Sjukförsäkring
gäller dig som är ordinarie medlem (ej studerande eller pensionär)
du får ersättning med 1500 kronor per månad när du har varit sjukskriven mer än 30 dagar (som längst får du ersättning till dag 90)
du kan medförsäkra din partner och dina barn

Läs hela inlägget »
Moderaterna föreslår satsningar på Polisen med sammanlagt 5,6 miljarder kronor, vilket Polisförbundet välkomnar. Att de vill se en riktad lönesatsning till poliser är positivt och förslaget att studenter ska få sina lån avskrivna efter fem år är välkommet. Däremot är Polisförbundet starkt kritiskt till förslaget om att dela upp polisutbildningen i två grenar.

– En uppvärdering av polisyrket med högre löner är helt nödvändigt för att mota polisbristen och locka fler till yrket. Men att dela upp utbildningen i två spår kommer att splittra kåren och leder till sämre möjlighet för polisen att genomföra sitt uppdrag, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.
Läs hela inlägget »

Förbundsområdesstyrelsen i Halland har i denna veckan anordnat biokvällar för Polisförbundets medlemmar. I tisdags träffades medlemmar i Kungsbacka för att få information om bland annat löneförhandlingarna och efter det se en film. Den/4 kommer man att anordna biokväll i Halmstad. Den fackliga informationen hålls av Regionsordförande Katharina von Sydow och kommunikationsansvarig Emelie Risberg tillsammans med Förbundsområdesordförande Arne Bykander. 

Läs hela inlägget »

Vi har ett övergripande löneavtal, RALS 2017-2020, som parterna har kommit överens om. En del i överenskommelsen i detta avtal är att genomföra ett pilotprojekt om arbetstid, för 3-skiftspersonal, i varje region. Som motprestation för detta får vi ett löneökningsutrymme som överstiger garantinivån per den 1 oktober 2019.
 
Det är arbetsgivaren som skall titta på var förutsättningar för en sådan pilot finns.  Arbetsgivaren har meddelat att det finns tillräckliga förutsättningar för att kunna genomföra en arbetstidspilot i ett lokalpolisområde i regionen. Arbetet med arbetstidspiloten pågår och mer information har skickas ut i facknytt.

Läs hela inlägget »

Under förmiddagen den 13/4 hölls ett partsgemensamt möte där man presenterade det regionala direktivet. Det regionala direktivet är en överenskommelse mellan arbetsgivare och polisförbundet om hur polislönerna i regionen ska sättas. Från och med nu kan man påbörja arbetet med att fördela lön på kollektiv- och individnivå. Den nya lönen kommer troligtvis att betalas ut på juni,  juli eller augustilönen. Retroaktiviteten gäller från och med 1/4-2018 eftersom det är datumet för första revisionen i RALS 2017-2020.

Läs hela inlägget »

Polisförbundets i Region Väst erbjuder medlemmar att komma och lyssna på pensionsinformation. Man får delta på arbetstid om tjänsten medger. Kontakta din närmsta chef vid önskan om att delta. Välkomna!
 
Skövde         tisdag 24/4 kl.13.00 Vänern
Uddevalla   onsdag 25/4 kl.10.00 Hörsalen
Göteborg     onsdag 25/4 kl.14.00 Hörsalen EFP
Borås             torsdag 3/5 kl.13.00 Hörsalen
Varberg        fredag 4/5 kl.10.00 Biblioteket
Halmstad    fredag 4/5 kl.14.00 Havet
Göteborg     måndag 7/5 kl.10.00 Hörsalen EFP
Göteborg     måndag 7/5 kl.14.00 Hörsalen EFP

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundet Väst på Twitter

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Det nya avtalet är ett steg på en uppvärderingsresa för att göra polisyrket mer attraktivt med uppbundna medel för löneökningar på drygt 12 procent under avtalsperioden för Polisförbundets medlemmar.

Det är hög tid att polislönerna står i proportion till det ansvar och de tuffa arbetsvillkor som poliser har och nu tar vi ett kliv mot målet. Nu har vi en möjlighet att tillsammans med arbetsgivaren skapa ett hållbart system som möjliggör en löneutveckling över tid utan att poliser behöver byta yrke eller bli chefer. Det är viktigt att kunskap och erfarenhet värderas och lönesätts på ett transparant och objektivt sätt.

Kaharina von Sydow
Ordförande Polisförbundet Väst

Läs hela inlägget »

arkiv

Löneavtal för landets poliser

Det nya avtalet för närmare 20 000 poliser är klart. Avtalet innebär att poliser får högre löneökningar än övriga på arbetsmarknaden: 5,4 procent. Avtalet är treårigt.

Satsningar på polisen är en nödvändig framtidsinvestering för ett tryggare samhälle. Det avtal som vi nu har tecknat är ett avgörande steg för att uppvärdera polisyrket.

Avtalet i korthet: 

  • Löneökning för kollektivet på 5,4 procent vid revisionen 1 april 2018. Revisionstillfällena för hösten 2017 och hösten 2018 har slagits ihop.
  • Utöver detta höjs polislönerna (för andra än chefer) med ytterligare 0,5 procent vid tre tillfällen under avtalsperioden. Syftet med detta är att skapa en lönestruktur för lönesteg inom befintlig funktion (karriärväg C), vilket är ett nytt inslag i lönesystemet.
  • Utrymmet för revisionstillfälle två, den 1 oktober 2019, är inte bestämt än. Detta för att hålla öppet för ytterligare resurstillskott till löner.
  • Satsningarna på de lägst betalda poliserna fortsätter. Det gäller de som jobbat i minst fem år och har en lön understigande 28.500 kronor. Tiondepercentilen läggs på 28.000, det vill säga att max 10% av det kollektivet får ha löner understigande 28.000 när revisionen är klar. Det finns också en garanti att ingen förutom de som bedöms som lågpresterande ska få löner understigande 27.500. Utrymmet för kollektivet ”övriga” blir 5,1%.
  • Lönetillägg för poliser som arbetar i eller mot särskilt prioriterade områden kommer utvecklas som dagtillägg och tillämpas så snart det är klart.
  • Överenskommelse om fortsatta satsningar på polislönerna.
  • Arbetet med att utveckla alternativa karriärvägar fortsätter. Det ska gå att göra karriär utan att bli chef och detta ska också återspeglas i lönen.

Förhandlingarna kommer nu att fortsätta i regionerna och det är där som de individuella lönerna kommer att sättas. Troligen är polisernas nya löner klar före sommaren.

Avtalet är treårigt och löper till och med 30 september 2020.

Läs mer:
Här är avtalet
Nytt lönesystem för högre löner
Frågor och svar om avtal 2017-2020
Polisförbundets kommenterar nytt löneavtal

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.