en klok arbetsgivare lyssnar på ett klokt fack

Avtal 2016

LÖNEFÖRHANDLINGARNA KLARA - VAD HÄNDER NU?

Idag blev polisernas löner klara. På fredagseftermiddagen hade samtliga polisregioner gått i mål med löneförhandlingarna. För de allra flesta innebär det att den nya lönen kan betalas ut från och med juni.
 
Det faktum att alla polisregioner hann bli klara med sina förhandlingar till det utsatta datumet den 19 maj innebär att alla delar av avtalet faller ut. Exempelvis OB-höjningen som förhandlades fram i avtalet var villkorad till att alla regioner skulle bli klara till detta datum.

När blir lönerna klara?

– Enligt det besked vi fått från Polisens Administrativa Center (PAC) kommer löneutbetalningar att påbörjas redan i juni förutsatt att de regionala parterna lämnar in listorna till PAC före månadsskiftet, säger förhandlingschef Niklas Simson. Det är dock inte alla som kommer få ut lönen i juni. De som fått en ytterligare lönesättning med stöd av §9 kommer behöva hanteras manuellt, varför det kan komma att ta lite ytterligare tid.

Vilka poliser berörs av §9?

– I det här fallet berörs de poliser som nyligen börjat jobba i de 14 utsatta områden som prioriterades i förra lönerevisionen. De som börjat jobba där efter förra revisionen har ännu inte fått del av den satsningen. Dessa poliser är med i lönerevisionen som alla andra och får utöver det ytterligare ett påslag som inte bekostar kollegornas löneförhöjningar. Detta extra påslag görs med stöd av §9 i löneavtalet som ett sätt att få pengarna till polislöner att räcka längre i de här förhandlingarna. Som bekant är det en begränsad summa pengar vi har att spela med inom ramen för lönerevisionen och därför är det angeläget att ta alla tillfällen i akt att höja polislönerna med pengar utöver den summa vi har att tillgå för revisionen som sådan.

Vad mer gör facket för att få upp polislönerna mer än vad denna revision ger?

– Den som är den egentliga motparten nu, i och med att vi är överens med arbetsgivaren om uppvärdera polisyrket, är våra demokratiskt beslutande institutioner riksdag och regering och där sätter vi nu hårt mot hårt. Ett exempel på hur vi jobbar där är en rapport Polisförbundet släppte i maj på ett seminarium vi arrangerade och de initiativ vi tagit till en nationell samling för polisyrket.

När får jag veta min nya lön?

– När förhandlingarna är slutförda på din region kommer din chef att hålla ett lönesamtal med dig där du får besked om din nya lön. Detta gäller om facket har förhandlat för dig. De som valde lönesättande samtal, eller som hade det för att de är chefer/arbetsledare, har i de flesta fall redan kommit överens om lönen. Bara när det lönesättande samtalet slutat i oenighet har vi kopplats in.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLISLÖNER KLARA I REGION VÄST

Inom de närmaste veckorna får polisförbundets medlemmar i region Väst besked om ny lön. Arbetsgivare och fack är överens om fördelningen av lönepotterna och på fredagen avslutades förhandlingarna i enighet.

– Vi har haft en uppriktig och konstruktiv dialog med Polisförbundet och jag är nöjd med att vi nu är överens om fördelningen av lönerna, säger regionpolischef Klas Friberg i en kommentar.

– Samtidigt ska vi komma ihåg att utrymmet den här gången har varit begränsat, vi har haft cirka 2 procent att fördela efter att de nationella satsningarna och regionala potterna fördelats. Mot den bakgrunden är jag nöjd att vi ändå kunnat göra vissa satsningar på erfarna medarbetare som tidigare fått stå tillbaka lönemässigt.

Polisförbundets ordförande i region väst, Katharina von Sydow, delar bilden av att förhandlingsarbetet om de nya polislönerna förts i god och förtroendefull anda:
– Den här revisionen har gett ett begränsat utrymme. För att uppvärdera polisyrket lönemässigt krävs därför politiska beslut. Men jag är nöjd med de regionala färdriktningar vi kommit överens om och vi ser att det ger bra resultat när arbetsgivaren och Polisförbundet jobbar axel mot axel, säger Katharina von Sydow.

De förslag till nya löner som cheferna tagit fram har under maj månad kollektivavtalsförhandlats regionalt. I och med att parterna nu slutit en uppgörelse kan de nya lönerna betalas ut i den takt Polisens administrativa center hanterar de nya löneuppgifterna. I de flesta fall betalas de nya lönerna ut under sommarmånaderna men i enstaka fall kan utbetalningen dröja till septemberlönen. De nya polislönerna gäller retroaktivt från 1 oktober 2016.

Sedan tidigare har chefer och arbetsledare lönesatts genom individuella lönesättande samtal. Samma sak gäller även de drygt 300 av Polisförbundets medlemmar i region Väst som själva på förhand angett att de föredrar lönesättande samtal.

FAKTA
I botten ligger det avtal för OFR/P:s medlemmar som slöts med Polismyndigheten den 2 februari i år. Liksom vid förra lönerevisionen gäller individuell lönesättning utan några individgarantier. Prestationen ska i högre utsträckning påverka lönen. Värderingen har chef och medarbetare gjort tillsammans vid ett så kallat avstämningssamtal utifrån de nationella lönekriterierna. Bedömningen avser den aktuella avtalsperioden, det vill säga 1 oktober 2015 till 30 september 2016.

Fördelningen av lönepotterna har skett enligt ett direktiv som arbetsgivare och fack i region Väst gemensamt ställt sig bakom. Det handlar om både nationella satsningar och regionalt förhandlade lönepotter, så kallade färdriktningar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SÅ SÄTTS POLISLÖNERNA I REGION VÄST

I slutet av maj ska alla polislöner i region Väst vara klara. Fram till dess ska cheferna ta fram löneförslag för Polisförbundets medlemmar. Regionalt är arbetsgivare och fack helt överens om de fortsatta stegen i löneprocessen.
Polislönerna i region Väst sätts enligt ett regionalt direktiv som företrädare för arbetsgivare och OFR/P (Polisförbundet) gemensamt ställt sig bakom. Av direktivet som blev klart i dagarna framgår hur de olika potterna ska fördelas i polisområden och regionala enheter. Det handlar om både nationella satsningar och regionalt förhandlade lönepotter, så kallade färdriktningar:

– Tillsammans med Polisförbundet har vi fört konstruktiva samtal som lett fram till direktivet, där vi fokuserar på att lönemässigt främja bland annat poliser med erfarenhet. För oss i regionledningen är det viktigt att fortsätta arbetet med att uppvärdera polisyrket, säger tf. regionpolischef Carina Persson.

Polisförbundets ordförande i region väst, Katharina von Sydow, delar bilden av att dialogen om de nya polislönerna förts i god anda:

– Vi är nöjda med det arbete kring lönedirektivet som vi gjort tillsammans med arbetsgivaren i region Väst. Samtidigt anser vi att revisionsutrymmet är alldeles för litet, men det är inget vi förhandlar om regionalt, utan vi har fått en påse pengar från den nationella nivån som vi nu har att förvalta på bästa sätt. Uppvärderingen av polisyrket får vi fortsätta att påverka genom den politiska nivån, säger Katharina von Sydow.

I botten ligger det avtal för OFR/P:s medlemmar som slöts med Polismyndigheten den 2 februari i år. Liksom vid förra lönerevisionen gäller individuell lönesättning utan några individgarantier. Prestationen ska i högre utsträckning påverka lönen. Värderingen gör både chef och medarbetare tillsammans vid ett så kallat avstämningssamtal utifrån de nationella lönekriterierna. Bedömningen avser den aktuella avtalsperioden, det vill säga 1 oktober 2015 till 30 september 2016.

När avstämningssamtalen är avklarade ska cheferna nu ta fram förslag på nya löner – ett förslag som sedan kollektivavtalsförhandlas regionalt i mitten av maj. Först därefter får var och en besked om utfallet.

Alla chefer och arbetsledare lönesätts däremot genom individuella lönesättande samtal. Samma sak gäller även de drygt 300 av Polisförbundets medlemmar i region Väst som själva på förhand angett att de föredrar lönesättande samtal. De samtalen ska vara genomförda med var och en senast 8 maj.

Så här fördelas lönepotterna
Poliser med mer än 6 års erfarenhet och som tjänar under 28 000 kronor (nationell satsning) Parterna är överens om att poliser efter sex års anställning ska ha individuella löner om i genomsnitt minst 28 000 kronor i månaden. De som omfattas av denna satsning är de som blev PA i juli 2010 eller tidigare och har en lön som understiger 28 000 kr.
Erfarna poliser som fått stå tillbaka (regional pott, sk. färdriktning) För att främja såväl den långsiktiga kompetensförsörjningen som resultatstimulans ska polisområden och enheter prioritera poliser som både är erfarna och i hög utsträckning bidrar till verksamheten men som till följd av de senaste årens partsgemensamma överenskommelser fått stå tillbaka i sin löneutveckling. Parterna har identifierat 497 medarbetare som kan få del av denna erfarenhetspott.
PO Halland (regional pott, sk. färdriktning) Polisområde Halland tillförs extra medel för en strukturell höjning av vissa medarbetare.
Satsning beträffande särskilt prioriterade område (nationell satsning) Vid sidan av lönerevisionen finns en satsning på de medarbetare som är placerade i de särskilt prioriterade områdena. Satsningen träffar samtliga medarbetare som kommit till dessa områden sedan förgående RALS och som står under lokalpolischefens befäl, oavsett om de arbetar i yttre eller inre verksamhet. Denna satsning hanteras separat vid sidan av lönerevisionen och målsättningen är att denna ska vara hanterad senast den 19 maj, dvs. vid samma tidpunkt som lönerevisionen formellt ska vara helt klar.
Sammantaget ger den nationella fördelningen ett värde på 2,45 procent, men för regionerna är värdet något högre – 2,48 procent för region Väst – på grund av att Noa och de nationella avdelningarna fått stå tillbaka i den här lönerevisionen till förmån för regionerna.

– När de nationella satsningarna och de regionala potterna är fördelade återstår cirka 2 procent att fördela i region Väst, förklarar Pernilla Bergman, HR-chef i region Väst.

Uppgörelsen gäller enbart medlemmar i Polisförbundet och de som ingår i lönerevisionen per den 1 oktober 2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLISFÖRBUNDET: NYTT AVTAL GER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BÄTTRE POLISLÖNER

Det blev ett avtal istället för konflikt. Polisförbundet har tillsammans med övriga statliga arbetstagarorganisationer inom OFR/S,P,O tecknat ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet är ettårigt och innebär bland annat ett större inflytande över lönerna regionalt.
– Nu har vi förbättrat våra möjligheter att förhandla fram bra polislöner. Det är en framgång. Tidigare kunde vi påverka på ett ställe i Polismyndigheten, nämligen nationellt. Nu kan vi även påverka i alla regioner. Det gör att vi kan förhandla rättvisare löner närmare medlemmarna, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande

Om vi inte skulle komma överens med arbetsgivaren om lönerna i kommande löneförhandlingar är arbetsgivaren bunden att följa de beslut som fattas av en opartisk lönenämnd. Avtalet innebär också att de regioner som är eniga inte behöver vänta på att alla andra ska bli klara. Nästa steg är att med denna framgång i ryggen gå vidare till de förhandlingar där själva lönerna i kronor och ören ska förhandlas.

– Vi kommer inte att backa från att polisyrket måste värderas högre. Det nya avtalet sätter ramarna för att få till högre löner för poliserna. Det ger ytterligare en pusselbit, vid sidan av vår överenskommelse med Polismyndigheten om att satsa på polisernas löner, säger Niklas Simson, Polisförbundets förhandlingschef.

Lena Nitz ser medlemmarnas stora engagemang som en avgörande del i framgången.

– Vi har haft ett enormt stöd från medlemmarna och opinionen i ryggen. Om ett år är det öppen avtalsrörelse igen. Har arbetsgivaren inte levererat i lönefrågan tills dess, kommer vi att sätta ännu större press. Det är upp till bevis nu. Genom det här årets konfliktförberedelser har vi ett väloljat maskineri till förfogande om vi skulle behöva, säger Lena Nitz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVTAL 2016: DÄRFÖR STREJKAR VI INTE

Vi gick in i höjd beredskap och drog vapnet, men tvingades inte använda det den här gången eftersom vi nådde målet innan. Så kan den uteblivna konflikten ses.
Konfliktvapnet var efterfrågat och många medlemmar beredda att skjuta skarpt, konstaterar förhandlingschefen Niklas Simson och drar en parallell som många poliser kan relatera till.

– Som polis vet du vad det innebär att gå in i höjd beredskap och du vet också att i 99 fall av hundra går man ner i beredskap för att man lyckas lösa situationen med styrka av hotet. Ungefär så är det här vapnet använt. Det är bara det att vi är inte är vana vid konfliktvapnet.

Att konfliktvapnet är sällan använt bidrog också till att det fick avsedd effekt, konstaterar förbundsordförande Niklas Simson.

– Vi kommer inte att backa från att polisyrket måste värderas högre. Det nya avtalet sätter ramarna för att få till högre löner för poliserna. Det ger ytterligare en pusselbit, vid sidan av vår överenskommelse med Polismyndigheten om att satsa på polisernas löner.

Ett avkall vi tvingades göra i förhandlingarna med Arbetsgivarverket gällde individgaranti, det vill säga höjda löner för ALLA poliser. Men vi fick istället genom förhandlingsordningen som är mer värd. Förhandlingschef Niklas Simson förklarar varför:

– Med stöd av förhandlingsordningen kan våra regionala företrädare påverka de löner som sätts ute i organisationen på ett helt annat sätt än när vi bara förhandlar nationellt. Därmed är förhandlingsordningen ett bättre instrument för rättvisare löner än individgarantin som slår blint och lika för alla. Hade vi inte fått förhandlingsordningen hade vi dock krävt individgarantin istället, säger Niklas Simson.

Förutom det vi vann vad gäller innehållet i avtalet, fanns också en tidsvinst att ta i beaktande.

– Ska vi kunna höja polisernas löner med hjälp av de pengar som finns i budget idag måste sådana förhandlingar vara klara under februari. Annars går kostnaden inte att bokföra på innevarande år. Medling tar tid, konflikt tar tid och sedan tar även de lokala förhandlingar som krävs innan lönerna kan sättas tid, säger Niklas Simson.

Om ett år är det öppen avtalsrörelse igen och efter det här årets konfliktförberedelser har Polisförbundet ett väloljat maskineri till förfogande om vi skulle behöva dra konfliktvapnet igen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVTAL 2016: FLERA FÖRSÄMRINGAR ÅKTE AV BANAN

En förhandling handlar inte bara om vad man vinner utan också om vad man slipper förlora. Arbetsgivarverket hade flera förslag till försämringar som vi lyckades avvisa i förhandlingarna:
Sifferlöst avtal
Tillsvidareavtal som inte ger möjlighet till förhandlingar med stöd av konflikträtten
Lönesättande samtal som huvudväg, kollektiv förhandling skulle bara kunna bli aktuell som undantag från regeln
Möjlighet till lönesänkning vid omplacering på grund av sjukdom, skada eller arbetsbrist
Möjlighet att stänga av personal vid ”skälig misstanke”
Minskad rätt till sparade semesterdagar från 35 till 30
Slopad rätt att under två år kunna vara tidsbegränsat anställd vid någon annan myndighet i staten med tjänstledighet från Polismyndigheten
Slopad rätt till ledighet för:
            -flytt
            -sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning eller arvskifte inom egen familj eller                     den närmaste släktkretsen
            -fackligt förtroendemannauppdrag
            -examen och tentamen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONFLIKTEN AVBLÅST– NU KAN MATCHEN OM LÖNERNA BÖRJA
  
Konflikthotet är avblåst det närmaste året, men kampen för höjda polislöner fortsätter.

Förhandlingar om polislönerna:

Nu när det finns ett avtal som sätter ramarna inom staten kan förhandlingarna börja om det som ligger oss närmast: polislönerna och polisernas villkor. Det väntas bli en tuff match, och därför är det viktigt att det nya avtalet innehåller spelregler som ger polisernas företrädare starkare förhandlingsläge än tidigare:
Din lön sätts närmare dig. Facken har fått igenom att lönerna ska förhandlas på varje region och inte för hela Polismyndigheten i ett svep. Det gör att vi kan förhandla rättvisare löner närmare medlemmarna.
Det ekonomiska utrymmet för dessa förhandlingar är begränsat och utgörs av den ekonomi som finns i myndigheten. Det som är positivt är att ekonomin för tillfället är ganska god vilket tillsammans med den överenskommelse vi har från förra revisionen ger förutsättningar att kunna göra större lönelyft än resten av arbetsmarknaden där det så kallade märket är satt till 2,2%
Alla kommer inte att få lika mycket, men vi vet åtminstone att ingen region kommer att få mindre än 2,2% till löneökningar.
Om vi inte skulle komma överens med arbetsgivaren om lönesättningen på regional nivå är de bundna till att följa de beslut som fattas av en lönenämnd som leds av en opartisk ordförande. Avtalet innebär också att de regioner som är eniga inte behöver vänta på att alla andra ska bli klara.
Avtalet gäller i en begränsad tid: ett år
Sammantaget har vi fått igenom flera punkter som gör att vi säkrat det fackliga inflytandet, vilket är en viktig pusselbit för att komma tillrätta med polislönerna, framförallt när det gäller att lönerna ska kunna uppfattas som rättvisa. Men det måste till mer. Därför finns också en separat överenskommelse för att få fram mer pengar till höjda polislöner än vad den traditionella lönerörelsen kan ge.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sätt att få mer pengar till höjda polislöner:

Överenskommelse med Polismyndigheten

En viktig anledning till att vi godtog det lönebud vi fick i våras, var att det också innehöll en avsiktsförklaring för hur polisyrket ska uppvärderas utanför de vanliga löneförhandlingarna. Mer pengar till löner ska enligt överenskommelsen kunna hämtas här:
Pensionsavgångar och poliser som slutar. De nya som anställs är varken tillräckligt många eller har lika höga löner som de som slutar. Där finns pengar att hämta till höjda polislöner.
Effektiviseringar till följd av omorganisationen. Pengar som sparas in på anslaget ska kunna återinvesteras i nya löner för poliser.
Högre löner för poliser som byter funktion borde vara en självklarhet, och där har vi enats om att skapa en systematik för hela landet för att fylla det tomrum som uppstått sedan olika lokala varianter av inspektörsavtal upphört. I överenskommelsen ingår att identifiera vilka funktioner som ska ge högre lön och vad som utgör väsentligt förändrade arbetsuppgifter som ska kunna ge högre lön, med målsättningen att det åtminstone till del ska kunna tillämpas före årsskiftet. Under första halvåret 2017 ska en analys göras av hur lönerna för dessa funktioner bidrar till att uppvärdera polisyrket.
 
Politisk påverkan

Att använda anslagssparande till polislöner och att tydliggöra karriärvägarna inom polisyrket är ytterligare pusselbitar i uppvärderingen av polisyrket. Sist men inte minst är det viktigt är att få upp politikernas ögon för polisernas situation. Under hösten har riksdagspartierna bjudit över varandra i förslag för att lösa poliskrisen. Även regeringens budgetförslag innehöll satsningar som möjliggjorts genom opinionsbildande arbete från alla engagerade medlemmar. Arbetet för att få till en polislönesatsning fortsätter och vi kommer inte ge oss förrän det resulterar i reda pengar till poliserna.