en klok arbetsgivare lyssnar på ett klokt fack

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är en högprioriterad fråga för Polisförbundets medlemmar. Detta skapar en trygghet för den enskilde medlemmen att Polisförbundet och skyddsorganisationen ständigt bevakar att arbetsmiljön är så säker som möjligt.

En förutsättning för god arbetsmiljö är att det finns ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbete bygger på samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare. De förtroendevalda skyddsombuden ska tillvarata medlemmarnas intressen i arbetsmiljöfrågor samt vaka över att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Skyddsombuden har en viktig och central roll i arbetsmiljöarbetet.

Läs också Polisförbundets arbetsmiljöpolitiska program där man får en inblick i hur prioriterade arbetsmiljöfrågorna är.
 

ohälsa

Regionsstyrelsen vill påminna om vikten av att dokumentera ohälsa och olycksfall genom att skriva arbetsskador och tillbud i LISA  systemet, inte minst nu i omorganisationen då många upplever oro för sin arbetssituation. LISA är ett verktyg där vi på ett tydligt sätt kan påvisa bla osunda arbetsförhållanden/processer för att åtgärda och omhänderta dessa.  Vill man ha stöd i processen så kontakta skyddsombudet på din enhet.
 

RSHSO Björn Johnsson om #Nödvärn

Under det tidiga skedet av omorganisationen gjordes det en undersökning om hur många som gick in på Intrapolis och läste informationen där. Jag vill minnas att det då var en så låg siffra som under 20 % som regelbundet tog del av det som stod där. Förhoppningsvis har den siffran ökat markant.
 
På Intrapolis finns nu ett tidsdokument som går under namnet # Nödvärn, jag önskar att vi alla tar oss tid att läsa de berättelser som delats där, även om det många gånger är en smärtsam läsning. Det våra arbetskamrater skriver om är något som vi måste ta till oss, alla och utan undantag för, återigen, det är våra arbetskamrater som skriver om det som är eller har varit deras vardag, ibland under många år, när de flesta av oss inte sett, inte velat se eller inte orkat se.
 
Det pågår ett arbete i regionen som har initierats av Klas Friberg och som till en början bl.a. involverar chefer, fackliga företrädare och skyddsombud. Uppdraget är att finna hur vi ska kunna omsätta de vittnesmål som nu så obarmhärtigt tydligt ligger på bordet, till en bättre framtid där vi kan ta varandra i hand på att hos oss tillhör den här typen av beteenden en svunnen tid som vi inte vill ha tillbaka.
 
För att det här ska lyckas måste alla dra sitt strå till stacken och vara delaktiga i det arbete som kommer att ske framöver, i APM-möten och andra forum men framförallt i den vardag som på allvar måste förändras i grunden för att förändringen ska ha någon bäring och trovärdighet. Det här får inte bli något som leder till att vi lite leende noterar att ”tänk på …” det måste istället bli en ärligt menad förändring där vi alla tar ansvar för att visa ”vardagsmod”, stötta varandra och direkt reagera när beteenden som inte ska finnas på vår arbetsplats ändå dyker upp.
 
Det är vårt ansvar, för våra arbetskamrater idag, och för våra nya arbetskamrater i framtiden som ännu inte har kommit till oss men som förtjänar en arbetsplats befriad från det som nu finns att läsa om på Intrapolis.
 
Vi kan bättre än så här!
 
Björn Johnsson
RHSO
Väst
 

RSHSO Björn Johnsson om 2016

Skyddsorganisationen i Region väst var under året involverade i en mängd riskbedömningar, deltog aktivt i olika forum och var inte minst engagerade i detaljfrågor på det regionala och lokala planet. Inte sällan handlade det om frågor som i förlängningen de facto berörde den enskilde individen
 
Under året har vi fått många signaler om arbetskamrater som har mått och mår dåligt på olika sätt. Det har blivit tydligt dels genom personliga kontakter, LISA-anmälningar avseende tillbud och arbetsskador men vi ser det även genom de höjda sjuktal som blir mer och mer tydliga. Även om vi inte är direkt förvånade är det ändå en utveckling som gör ont att se.
 
Skyddsorganisationen tillsammans med fackliga förträdare har varit ett stort stöd för många medlemmar. Trots det ska vi vara ödmjuka och inse att det nog finns tillfällen när vi inte har nått den framgång vi önskat. Vi har även varit ett stöd för många chefer i deras ambition och arbete med att hjälpa den drabbade.
 
I maj lämnade skyddsorganisationen in en framställan till arbetsgivaren med stöd av AML 6:6a gällande behovet av biträdande chefer i vår region. Vi fick signaler om att chefers arbetsmiljö var ohållbar och att det fanns behov av biträdande chefer. Denna fråga har hanterats och lever vidare. Vi jobbar för framgång i frågan under 2017.
                                                         
Skyddsorganisationen i region väst har träffats och utbytt erfarenheter och kunskap i närverksträffar mellan huvudskyddsombuden i regionen. Vi har också elektroniska forum för att snabbt kunna dela information. Det regionalt samordnande huvudskyddsombudet har regelbundet deltagit i det nationella nätverksarbetet inom arbetsmiljöområdet.
 
I flera fall har vi sett styrkan i att Polisförbundets skyddsorganisation och den fackliga verksamheten tydligt arbetar tillsammas, bl.a. mot det gemensamma målet att morgondagen ska vara bättre än gårdagen, det här arbetet har skett, och måste ske, med respekt för de olika rollerna. Med tanke på det fortsatta arbetet och de utmaningar som ligger framför oss är det här en framgångsmodell.
 
Vi har sedan en tid tillbaka en ny AFS, 2015:4. Många av er som läser det här har idag en god kännedom om aktuell handling, ni vet vilket värde arbetsmiljön i stort har för förutsättningarna att det överhuvudtaget ska vara roligt att gå till arbetet. De flesta av våra kollegor och chefer har även de en god kännedom om att den här handlingen tillkommit och att det som handlingen omfattar är genuint viktiga frågor. Trots det så känns det inte sällan som om arbetet med vår arbetsmiljö får stå tillbaka för kortsiktiga behov från verksamheten.
 
Exemplen är många där det av oklara skäl har varit oerhört bråttom med beslut som fått långtgående och långvariga konsekvenser. Brådskan kändes på något sätt mer lättförståelig när vi 2014 stod inför en myndighetsövergång som ångade fram som ett expresståg och där det i mångt och mycket handlade om att säkra upp så mycket av det som var bra som möjligt och lämna kvar det som var dåligt i de gamla myndigheterna. Att vi fortfarande lever med samma brådska, frustration och i många fall ovilja att på allvar låta kvalitté gå före andra värden är mycket mer oförståeligt. AFS 2015:4 handlar bl.a. om att komma tillrätta med de oönskade effekterna av den här brådskan, ex. arbetet mot ohälsosam stress och för hög arbetsbelastning. Vill man tolka kan man utan problem lägga in värdet av att bevara och värna kompetens och att alla ges rätt förutsättningar för att utföra sitt uppdrag.
 
Under 2016 så har vi i region väst börjat arbeta med den nya AFSen, hur det har gått skiljer sig stort i regionen men det är glädjande att arbetet kommit igång och vi kommer förhoppningsvis se en ännu större entusiasm under innevarande år, dessutom ska de arbetsplatser som ännu inte riktigt kommit igång uppmuntras att göra det. Vill man ha stöd och hjälp i det arbetet ska man även få det.
 
Något vi brottats med på regional nivå är att bevaka att de ambitionsökningar som den nya nationella ledningen med viss frenesi vill genomföra ute i regionerna inte sker på bekostnad av arbetsmiljön, har vi lyckats här till 100 %? Nej, självfallet inte, men bl.a. Arbetsmiljölagen och nu även AFS 2015;4 ger oss ett gott stöd i att på alla nivåer, där arbetsbelastningen idag är för hög, ställa den enkla frågan ” vill ni att jag ska göra det här, tala om för mig vad jag inte ska göra av det jag gör idag?”, det här kan tyckas banalt men det är faktiskt det här mycket av våra problem idag bottnar i. När vi i verksamhet efter verksamhet har för hög arbetsbelastning så måste arbetsgivaren vara tydlig med vilka prioriteringar som ska göras. Det här var en utmaning även tidigare men vår bild är att just det här kommer att vara en av kärnfrågorna de närmaste åren. Här är det viktigt med tydlighet, om vi av olika skäl inte har möjlighet att kortsiktigt eller varaktigt utföra en viss verksamhet, handling, åtgärd etc. ska det vara tydligt. Den här tydligheten är viktig av många olika skäl men framförallt för att vi inför framtiden ska kunna stå upp för kommande diskussioner om ex. dimensionering, resurs och kompetens.
 
Den bild vi har av region västs arbete kring arbetsmiljöfrågorna under den här omorganisationen är att vi nu på något sätt håller på att lämna själva omorganisationen och är på väg in i arbetet med att hantera konsekvenserna/effekterna av densamma. Viktigt blir då att värna de strukturer vi har för att utveckla arbetet, parallellt med att se till så att det sker i samklang med arbetsmiljön för individen. De strukturerna handlar om allt arbetsmiljöarbete, från det som ska ske i det Systematiska arbetsmiljöarbetet, riskbedömningar, arbetet i våra olika forum som RAMK, LAMK, grupper för diskussioner kring lokaler och arbetstider m.m. men inte minst i de diskussioner som sker på arbetsplatsen i vardagen, hur vi ser på varandra och hur vi värnar varandra när vi märker att det är något som inte står rätt till. Arbetsmiljön är och kommer fortsätta vara en av de absolut viktigaste frågorna, både nu och i framtiden.