en klok arbetsgivare lyssnar på ett klokt fack

Lön

Lön är en av Polisförbundets högst prioriterade frågor. Enligt förbundsstadgarna ska Polisförbundet arbeta för rätt avvägda löner med hänsyn taget till yrkets kompetens, svårighetsgrad, ansvar och risker i arbetet.
 
Enligt den svenska modellen bestäms lönerna genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter - fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer och tecknandet av kollektivavtal. Ett annat ord för detta är lönebildning.
 
Löneökningar kommer inte av sig själva. Det krävs facklig styrka och kollektivavtal som säkerställer en god löneutveckling och andra anställningsvillkor som bland annat ersättning för obekväm arbetstid, övertidsersättning och tjänstepension. Den enskilde medlemmen måste också få god kunskap för att förstå processen och kunna påverka sin lön.
 
Steg 1 i löneprocessen är att ett avtal skrivs mellan arbetsgivarverket och OFR, som är vår centrala förhandlingsorganisation. Detta avtal heter RALS, Ram-Avtal-Lön Statlig sektor. Det är nu ett 3-årigt avtal och brukar innehålla procentsatser, revisionstillfällen samt hur parterna går tillväga vid oenighet.
 
Steg 2 har varit att Polismyndigheten och Polisförbundet förhandlar, med RALS-avtalet som grund. När parterna kommer överens skriver de ett kollektivavtal. 
 
I Väst har en lönegrupp bildats där arbetsgivare och arbetstagare sitter tillsammans. De som utgör gruppen är från arbetsgivarsidan;  Pernilla Bergman HR chef Väst samt Emma Höglund HR. För Polisförbundet Fredrik Rudbäck och Katharina von Sydow.

Löneavtal för landets poliser

2018-01-18

Det nya avtalet för närmare 20 000 poliser är klart. Avtalet innebär att poliser får högre löneökningar än övriga på arbetsmarknaden: 5,4 procent. Avtalet är treårigt.

Satsningar på polisen är en nödvändig framtidsinvestering för ett tryggare samhälle. Det avtal som vi nu har tecknat är ett avgörande steg för att uppvärdera polisyrket.

Avtalet i korthet: 

  • Löneökning för kollektivet på 5,4 procent vid revisionen 1 april 2018. Revisionstillfällena för hösten 2017 och hösten 2018 har slagits ihop.
  • Utöver detta höjs polislönerna (för andra än chefer) med ytterligare 0,5 procent vid tre tillfällen under avtalsperioden. Syftet med detta är att skapa en lönestruktur för lönesteg inom befintlig funktion (karriärväg C), vilket är ett nytt inslag i lönesystemet.
  • Utrymmet för revisionstillfälle två, den 1 oktober 2019, är inte bestämt än. Detta för att hålla öppet för ytterligare resurstillskott till löner.
  • Satsningarna på de lägst betalda poliserna fortsätter. Det gäller de som jobbat i minst fem år och har en lön understigande 28.500 kronor. Tiondepercentilen läggs på 28.000, det vill säga att max 10% av det kollektivet får ha löner understigande 28.000 när revisionen är klar. Det finns också en garanti att ingen förutom de som bedöms som lågpresterande ska få löner understigande 27.500. Utrymmet för kollektivet ”övriga” blir 5,1%.
  • Lönetillägg för poliser som arbetar i eller mot särskilt prioriterade områden kommer utvecklas som dagtillägg och tillämpas så snart det är klart.
  • Överenskommelse om fortsatta satsningar på polislönerna.
  • Arbetet med att utveckla alternativa karriärvägar fortsätter. Det ska gå att göra karriär utan att bli chef och detta ska också återspeglas i lönen.

Förhandlingarna kommer nu att fortsätta i regionerna och det är där som de individuella lönerna kommer att sättas. Troligen är polisernas nya löner klar före sommaren.

Avtalet är treårigt och löper till och med 30 september 2020.

TREÅRIGT AVTAL KLART FÖR STATEN

2017-10-04 

Nu är den sista stora avtalsrörelsen klar. Förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O har idag tecknat ett nytt löneavtal med Arbetsgivarverket. Det blir löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden på minst 6,5 procent. Avtalet är treårigt och gäller från den 1 oktober 2017.
– Vi är nöjda med att ha fått igenom vårt krav på minst 6,5 procent i löneökningar under tre år. För oss är siffersatta löneökningar en förutsättning för att våra medlemmar ska kunna få en reallöneutveckling. Jag är också stolt att vi med det här avtalet har kunnat förbättra både tjänstepensionsavtalet och personskadeavtalet, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Vi i OFR/S,P,O är glada att vi nu har samsyn med Arbetsgivarverket om utmaningarna inom staten och hur vi bäst möter dessa. Bland annat när det gäller att lokala parter har möjlighet att reglera villkor vid flytt av myndigheter och krafttagen för att uppnå ett hållbart arbetsliv. Även det fackliga samarbetet med Seko och Saco-S har fungerat bra och varit avgörande för framgångarna i årets avtalsrörelse.

– Genom att vi nu tecknar ett treårigt avtal får vi stabila förutsättningar för vårt fortsatta arbete med att uppvärdera polisyrket. Jag är därför mycket glad över att vi i dag har lyckats komma överens om ett nytt centralt avtal. Nu fortsätter förhandlingarna med Polismyndigheten, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

– Vi arbetade hårt för att få till ett avtal där vi följer ”märket” satt av parterna på industrins område. Märket innebär, förutom löneökningar på 6,5 procent under tre år, även extra pengar för låga löner. Det är värdefullt för vårt avtalsområde eftersom Försvarsmakten har anställda med väldigt låga löner, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

Avtalet i korthet:

• 6,5 procent i löneutrymme över 3 år
• Lokala parter får möjlighet att teckna lokala avtal vid flytt av myndigheter
• Att föräldralediga inte längre missgynnas i tjänstepensionsavtalet
• Ett bättre personskadeavtal där det inte längre är karens i 14 dagar

För mer information, välkommen att kontakta Kristina Mäler, pressansvarig Polisförbundet 070-294 10 30

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Reservofficerarna och Ledarna.

 

MEDLEMSINFORMATION OM DET CENTRALA AVTALET

2017-10-04

Onsdagen den 4 oktober tecknades ett avtal med Arbetsgivarverket för 100 000 statsanställda, däribland poliser, om löner och villkor. Därmed går startskottet för förhandlingarna om polislönerna.
Det centrala avtalet ger bland annat en siffersatt nivå för hur mycket lönerna som minst ska öka i snitt de närmaste tre åren: 6,5 procent. I förhandlingarna om polislönerna förhandlar Polisförbundet med polismyndigheterna för att få mer än så. Däremot fick vi inte igenom individgarantier. Lönesättningen är i grunden individuell och en individgaranti hade gjort att alla poliser varit garanterade något.

– Genom att vi nu tecknar ett treårigt avtal får vi stabila förutsättningar för vårt fortsatta arbete med att uppvärdera polisyrket.  Nu fortsätter förhandlingarna med Polismyndigheten, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

 

FRÅGOR OCH SVAR OM AVTALSRÖRELSEN

2017-10-04 

När får Polisförbundets medlemmar besked om sina nya löner?

– I oktober 2017 inleds förhandlingarna med Polismyndigheten. När de är klara före årsskiftet kommer vi veta hur mycket pengar som finns i löneutrymmet. Därefter kommer de regionala förhandlingarna att ta vid. Hur lång tid den här processen kommer att ta är svårt att säga i dag.

Vilka är de viktigaste punkterna i det centrala avtalet som tecknades den 4 oktober?
– Avtalet är treårigt och ger i snitt 6,5 procent i löneutrymme för hela den statliga sektorn. Vi förhandlar lön med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen och där förväntar vi oss ett tydligt steg för att uppvärdera polisernas löner över denna procentsats.
– Att föräldralediga inte längre missgynnas i tjänstepensionsavtalet
– Ett bättre personskadeavtal där det inte längre är karens i 14 dagar.

Vad innebär det centrala avtalet för polislönerna?

– Vi har kommit överens om ramarna inför de förhandlingar som nu drar igång med Polismyndigheten.

– Det vi nu ska förhandla om är bland annat om löneutrymmet för Sveriges poliser. Det finns en stor samsyn om att polisernas löner måste höjas. Vi förväntar oss ett tydligt steg för att uppvärdera polisyrket. Nu startar Sveriges viktigaste avtalsrörelse!