en klok arbetsgivare lyssnar på ett klokt fack

förbundsområde fyrbodal

Fyrbodals styrelse:
Ordförande Raymond Coleman tel. 070-3926624
Vice ordförande Andreas Nelin
Sekreterare Maria Darholm
Ledamot Mikael Mossberg
Ledamot Monica Lindberg
Ledamot Tommy Alm
Ledamot Carina Ohlsson
Ledamot Hanna Norrman
Ledamot Britt Stridh

Personalombud:
Utredning Dan Carlsson

Huvudskyddsombud:
Ulf Darrell 

Förändringar i Polisförbundets organisation i Fyrbodal

2016-12-07


FO Fyrbodal har under hösten lämnat ett förslag om nedläggning av LFO i Fyrbodal. Efter övervägande föreslår styrelsen för FO istället att ha en organisation likt Skaraborg, Älvsborg och Halland.
 
I FO Fyrbodals protokoll nr. 11 skriver styrelsen:
Den interna fackliga organisationen diskuteras med anledning av att det snart gått ett år med den nya fackliga organisationen i Fyrbodal. På rådet på Bohusgården i oktober och på styrelsemöten har diskussioner förts om hur den fackliga verksamheten har fungerat med fyra lokalförbunds-områden (Östra Fyrbodal, Västra Fyrbodal, Södra Fyrbodal och Utredningssektionen/kansli).
 
Efter övervägande fattar en enig Förbundsområdesstyrelse i Fyrbodal beslut om att föreslå nedläggning av ovan nämnda lokalförbundsområden. Förslaget överlämnas till regionsstyrelsen för fortsatt beredning. I förslaget ligger också en utökning av antalet styrelseledamöter i Förbundsområdesstyrelsen från sju (7) till nio (9)  ledamöter. Detta får dock årsmötet för förbundsområdet i Fyrbodal ta ställning till i februari 2017. Årsmötet kommer också att få ta ställning till om personalombud ska väljas. Om regionsstyrelsen fattar ett interimistiskt beslut i linje med styrelsens förslag kommer Fyrbodals förbundsområdesårsmöte i februari att hållas som ett öppet årsmöte för alla medlemmar i Fyrbodal.
 
Regionsstyrelsens förslag till beslut: 
Den fackliga organisationen ska möta medlemmar och arbetsgivare både geografiskt och organisatoriskt. Det är viktigt att det finns facklig representation på så många arbetsplatser som möjligt.
 
Förbundsregion Västs organisation fastställs vid förbundsregionstämman.
Under pågående verksamhetsår kan förbundsregionstyrelsen besluta om organisatoriska förändringar.
Om lokalförbundsområde saknar styrelse/personalombud ansvarar förbundsområdets styrelse för lokalförbundsområdet.
 
Från Förbundsområde Fyrbodal har det inkommit ett förslag till Regionstyrelsen om att lägga ner Förbundsområde Fyrbodals underorganisation, från och med 30 november 2016.
 
Förbundsområde Fyrbodals har en önskan om att samtliga fackliga företrädare står kvar som fackliga företrädare fram till FO-årsmötet som kommer att hållas den 1 februari 2017.
 
Ett sådant förfaringssätt möjliggör fackligt arbete fram till årsmötet och underlättar valberedningens arbete genom att inte peka ut någon eller några särskilda individer på något sätt.
 
Förslag till beslut
Förbundsområde Fyrbodals underorganisation läggs ner från och med 30 november 2016.
Fackliga företrädare i Förbundsområde Fyrbodals står kvar som fackliga företrädare fram till
FO-årsmötet, som kommer att hållas den 1 februari 2017.
 
Beslut
Regionsstyrelsen fattade den 28/11 beslut om att ändra FO Fyrbodals organisation enligt bifogad handling till protokollet (samma text som ovan). Beslutet direktjusterades.

Ordförande Raymond Coleman
Ordförande Raymond Coleman
Mikael, Raymond, Maria och Andreas
Mikael, Raymond, Maria och Andreas
Mikael Mossberg
Mikael Mossberg