adobe-spark-post

Med förhoppning om en god sommar

Revisionsarbetet är slut och nu har lönerna börjat kommuniceras. Lönefilen lämnades till PAC i fredags, vilket borde innebära att de flestas löner hinner justeras till juni utbetalningen. Det är vår förhoppning att varje individ ska förstå sin nya lön. Detta är ett första steg mot en uppvärdering av polisyrket, vi har flera steg kvar. Samtidigt som revisionsbeloppet meddelas i lönesamtalet kommer även KUV:en att kommuniceras. Även i den delen tar vi ett första steg, vi kommer att ta flera och det andra steget är redan i oktober. Då kommer fler funktioner att beröras och målet är att skapa ett system där erfarenhet och ökad kompetens ger lön mellan revisionerna. I framtiden ska det finnas möjlighet till löneökning utan att byta funktion.
 
Det arbetas också just nu på nationell nivå med att ta fram instruktörstilläggsavtal, SPO tilläggsavtal samt ett nytt avtal som rör ersättningar för hundförare. I dagarna skickas ett facknytt ut till alla medlemmar med mer detaljer och förklaringar kring revisionen och KUV:en.  

Fortsatta satsningar behövs och igår lanseras Polisförbundets valkampanj Prio1:#flerpoliser. Det är ett upprop för att belysa att om det politiska målet om tusentals fler poliser ska uppnås måste vi först se till att poliser får högre löner och bättre villkor. Över 3400 yrkesaktiva poliser har redan skrivit på uppropet. Vi måste fortsätta hjälpas åt med att beskriva hur polisers verklighet ser ut för vänner, bekanta, politiker och journalister.
 
Vi ska fortsätta agera tillsammans på det professionella sätt vi gör och på så sätt kommer vi att lyckas. För Sverige behöver fler poliser.

Katharina von Sydow
Ordförande Polisförbundet Väst

oRDFÖRANDE HAR ORDET - APRIL 2017

Finansminister Magdalena Andersson meddelade idag att regeringen beslutat att skjuta till 700 miljoner kronor extra till polisen i år. Det är inte tillräckligt med det ger en möjlighet för arbetsgivaren att fördela pengarna där de behövs som mest. Vi har en arbetssituation och en polisbrist som oroar. Nu har arbetsgivaren en möjlighet att påbörja genomförandet av det parterna är överens om, d.v.s. uppvärdera polisyrket. Vi förutsätter att Dan Eliasson tar fasta på denna möjlighet att på ett ansvarsfullt sätt se till att vi inte tappar fler poliser och att vi lockar tillbaka de som valt att lämna. Om Dan vill vända skutan på rätt köl igen gäller det att visa det. Vi har inte råd att tappa fler kolleger, vi har förlorat tillräckligt mycket yrkeserfarenhet och yrkesstolthet. Risken att fler slutar om inte polisyrket värdesätts på ett relevant sätt är överhängande.

Den 2 februari 2017 sa Dan Eliasson i ett pressmeddelande att Polismyndigheten och Polisförbundet har en samsyn om att polisyrket behöver uppvärderas för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen av svensk polis.
Dan, nu har du möjlighet att visa det.

Katharina von Sydow
Ordförande Polisförbundet Region Väst

Ordförande har ordet - Februari 2017

VARFÖR SA VI JA?
 
Avtalet är klart på nationell nivå och nu övergår det till förhandlingar på regional nivå. Vi är inte nöjda och vi är inte på långa vägar färdiga med arbetet att uppvärdera polislönerna och polisyrket. Men detta är ett steg på vägen mot en uppvärdering av polisyrket. Vi är inne i två processer samtidigt där RALS och revisionen är den ena och opinionsarbetet mot politiker är den andra. RALS har sina begränsningar beroende på sättet som lön sätts inom statlig sektor. Det finns ett utrymme för löneökning som sätts beroende på vad den privata sektorn genererat, det så kallade märket, och det gör det svårt att nå långt över det satta utrymmet som denna gång var 2,2%. Det är därför vi har två parallella processer; revision och politik. Ett nej hade inte kunnat ge oss mer pengar utan hade bara grusat arbetet med ett polislönelyft.
 
Nu påbörjas vårt arbete med Ralsen regionalt och vi ska jobba för att det ska bli så bra som möjligt för oss här med det utrymme som finns.
 
Samtidigt pågår arbetet med att få politikerna att förstå nödvändigheten i att skapa förutsättningar för ett polislönelyft. Vi behöver ett större tillskott av pengar för att få upp polisers löner till rimliga nivåer. I detta arbete är det nödvändigt att vara en stabil samarbetspartner. Att säga nej till avtalet hade inte inneburit ytterligare pengar i denna revision utan mindre. Dessutom hade vi skapat ”grus i maskineriet” vad gäller samtalen om ett polislönelyft. Vi uppskattar det arbete som vår förhandlingsansvarige Niklas Simson och förbundsstyrelsen lagt ned, vi tror på den inslagna vägen. Nu är det viktigt att förslaget om Nationell samling, där arbetsgivare, fack och regeringen gemensamt tar fram strategier för att uppvärdera yrket, påskyndas. Det brådskar eftersom vi inte har råd att tappa fler poliser.
 
Vi ser det som om att vi har tagit ett första steg med de höjda lägstalönerna. Därefter har vi satsningar på de med lägsta löner som jobbat minst i sex år. Nu behöver arbetet fortsätta med att ta fram en gemensam lönebild för alla funktioner inom polisen. Det ska vara möjligt att göra en lönekarriär även om man inte blir chef eller arbetsledare. Erfarenhet måste synas i lönekuvert, det är oerhört väsentligt. Vi är inte nöjda och vi kommer fortsätta kämpa för att uppvärdera polisyrket.

Katharina von Sydow
Ordförande Polisförbundet Region Väst

Ordförande har ordet - December 2016

I veckan träffades förhandlingsledarna från respektive region för att få senaste info från förhandlingarna med arbetsgivaren. I vår region har vi diskuterat med vårt regionsråd och inom regionsstyrelsen vilka grupper/funktioner som är mest eftersatta lönemässigt. Allt för att förbereda oss så mycket det går innan förhandlingarna kommer ner till regionen. Jag vet att det finns stora förväntningar om att denna revision ska generera höga löneökningar för oss poliser. Inte minst efter det att arbetsgivaren visat vad en marknadsanpassad lön för utredare är. Jag hoppas verkligen att RPC Eliasson förstår det akuta läget och dammsuger budgeten för skaka fram så mycket lönemedel som möjligt. Samtidigt måste politikerna förstå att det behövs satsas pengar på polisers lön och arbetsvillkor och att det behövs satsas rejält. Om man inte gör det kommer det inte att spela någon roll hur många fler platser man skapar på polisutbildningen eftersom de inte kommer att fyllas och poliser kommer fortsätta att säga upp sig så att nettominskningen fortsatt kommer att öka.Vi har inga svar ännu men för att verkligen uppvärdera polisyrket krävs det mer pengar från politikerna.
 
Vi fortsätter arbetet med att påverka, diskutera och förhandla på regionsnivå för höjda löner och bättre arbetsvillkor.
Ni kan fortsätta det goda arbetet ni alla gör och konstruktivt påpeka det brister och behov av förändringar som finns.
Tillsammans kan vi fortsätta opinionsbilda för att få politiker att förstå att de krävs krafttag för att rädda upp situationen, se till att inte fler poliser slutar och för att göra polisyrket attraktivt.
 
Tillsammans utvecklar vi en professionell polis!

Katharina von Sydow
Ordförande Polisförbundet Väst 

Ordförande har ordet - November 2016

Häromdagen pratade jag med en kollega som lämnat oss för ett arbete hos en annan arbetsgivare. Hen hade jobbat som barnutredare, en specialistfunktion hos oss som tarvar både fallenhet och utbildning. Kollegan beskrev sitt arbete som både utvecklande och meningsfullt, hen ville egentligen inte lämna, men till slut kände hen sig tvungen beroende på lönen. Lönen för arbetet var inte hög i relation till arbetet. En av dropparna som fick bägaren att till slut rinna över var när de nya kollegerna började arbeta i gruppen. De hade akademiska meriter men saknade polisutbildning och skulle handledas av kollegan och de andra arbetskamraterna. Denna grupp nya civila kolleger fick initialt en betydligt högre lön än vår kollega och inte nog med det, deras löneutveckling har varit betydligt högre än kollegans. Kollegan berättade att hen inte såg att hens lön skulle förändras på ett tydligt sätt inom den närmsta framtiden och det i kombination med att lönen var så låg gjorde att hen slutade hos oss. Vår kollega erhöll betydligt högre lön i det nya arbetet i en statlig myndighet.
 
Jag menar inte att det är fel på de nya civila utredarnas löner. För de som börjat hos oss i september och oktober ligger den på 29 000 kr i snitt. Jag tycker att de som börjar som utredare hos oss förtjänar en bra lön eftersom arbetet både är kvalificerat, ansvarsfullt och svårt. Och jag tycker också att det är fullt rimligt att det finns en möjlighet till bra löneutveckling för dessa utredare när de har blivit färdigutbildade och kan arbeta självständigt med egna utredningar, det är självklart. Men det jag inte förstår är hur polisernas löner kan vara så låga i relation till de civilas. Poliserna, som redan arbetar självständigt och som är utbildade för att sköta just polisutredningar, som kan göra både husrannsakan och utföra hämtningar, hur kan dessa kolleger lönesättas tusenlappar under en icke utbildad civil utredare? Hur är det möjligt? Kan någon förklara logiken för mig?! Jag vet flera polisiära utredare som utrett med goda resultat i 5 år som tjänar 25600:-/mån. Jag vet kvalificerade utredare med 20-30 års erfarenhet som tjänar 32000:-. De här känns inte rätt, det är inte rätt och det måste gå att ändra på.
Polismyndigheten måste värdesätta poliser som utreder. Dessa har polisiär kunskap, kompetens och erfarenhet som måste synas i lönekuvertet. Det kan inte vara rimligt att välmeriterade, högpresterande poliser med utredningsvana har en lägre lön än nyanställda civila utredare. Vill vi behålla kompetenta polisiära utredare måste lönen ställas i relation till deras kompetens och erfarenhet annars försvinner de till en annan arbetsgivare.


Katharina von Sydow
Ordförande Polisförbundet Väst

Ordförande har ordet - Oktober 2016

I förra veckan fick vi ett nytt centralt avtal. Avtalet är ettårigt och under denna tid råder fredsplikt. Avtalet innebär att de centrala parterna satt en ram för de lokala parterna att förhålla sig till. Ramen innebär, för Polisförbundets del, bland annat att vi kommer att förhandla löner på regionalnivå och att ingen region ska få ett lägre utfall än 2,2 % . Men vi förutsätter att det kommer att bli mer.
 
Varför förutsätter vi att det kommer att bli mer? Jo därför att RPC har sagt att lönerna behöver uppvärderas och för att det finns en överenskommelse om hur uppvärderingen kan finansieras. I överenskommelsen står att den bl.a. kan ske via användandet av anslagsbesparande rationaliserings- och effektivitetsvinster samt lönemedel som på grund av personalavgångar inte längre utbetalas. Prognosen säger att polisen kommer att gå 770 miljoner plus 2016. Nu finns det förutsättningar för RPC att ge regionspolischeferna mandat att använda sparade pengar för att visa att det finns handling bakom orden om behovet av en löneuppvärdering för poliser för att behålla kompetenta poliser.

Regionspolischefen har redan visat att utredare inom polisen är ett kvalificerat arbete genom att lönesätta de nya civila utredarna högt. Löneläget för en polisiär utredare är inte lika högt. Den ekvationen går inte ihop för oss eftersom en polis som är utredare har full befogenhet och kan utföra fler arbetsuppgifter. Ekvationen har för oss bara en lösning, höj polislönerna, genomför ett polislönelyft.
 
Nu gäller det att fortsätta med att tydligt kommunicera ut polisers utsatthet och polisyrkets höga krav och ansvar, så att inte beslutfattarna som behövs bakom ett polislönelyft drabbas av glömska. Vi behöver alla kompetenta poliser som finns och vi behöver se till att fler kompetenta personer vill bli poliser. Vi behöver alla hjälpas åt att bära det budskapet.

Katharina von Sydow
Ordförande Polisförbundet Väst