adobe-spark-post

Nyheter

2016 > 09

Pressmeddelande:

Det statliga löneavtalet löper ut idag den 30 september och ännu är det nya avtalet inte klart. Förhandlingarna pågår och det fackliga förhandlings- och samverkansorganet OFR/ S, P, O* kom idag överens med Arbetsgivarverket om att förlänga avtalet till den 5 oktober.
Avtalet berör cirka 100 000 anställda inom staten. OFR/ S, P, O har bland annat yrkat på siffersatta löneökningar på minst 2,2 procent, ökat inflytande över arbetstid och lönebildning samt bättre arbetsmiljövillkor med minskade sjukskrivningar och ett ledarskap som har tydliga förutsättningar.

– Vår förhoppning är att vi kommer att teckna ett nytt avtal inom kort. Förhandlingarna är i ett slutskede men vi behöver lite mer tid, vi har tider utsatta till den 5 oktober, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare för OFR/ S,P,O.

– De senaste dagarna har vi haft konstruktiva samtal. Nu förlänger vi avtalet några dagar och hoppas givetvis att vi i slutändan kommer överens, säger Niklas Simson, Polisförbundets förhandlingschef.

För mer information, välkommen att kontakta:
Gabriel Wernstedt, pressansvarig Polisförbundet, på telefon 070-294 10 30

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.

Läs hela inlägget »

Polisförbundet Väst vill gärna medverka till att medlemmars kunskap om arbetsnära frågor ökar genom att bland annat anordna föreläsningsaktiviteter med extern medverkan. Vid vår pilotomgång av medlemsföreläsningar bjöd vi in Mustafa Panshiri, tjänstledig polis som föreläser om sina erfarenheter av ensamkommande flyktingbarn. Mustafa kom till Sverige som 11-åring och utbildade sig till polis.

Läs hela inlägget »

Vid flera tillfällen har frågan uppkommit om hur man gör för att överklaga i ett anställningsbeslut.

Om man vill överklaga ett anställningsbeslut har man tre veckor på sig från det att beslutet har hängts upp på myndighetens anslagstavla. Myndighetens anslagstavla finns uppe på ”huvudkontoret” i Stockholm, men även för närvarande för vår region i Polishuset Ernst Fontells Plats i Göteborg.

Skicka skyndsamt in din överklagan till myndigheten/regionen. Myndigheten gör ett yttrande som tillsammans med ditt överklagande sänds till Statens överklagandenämnd.

http://www.kammarkollegiet.se/n-mndmyndigheter/statens-verklaganden-mnd/verklaga-ett-beslut

Läs hela inlägget »

Mustafa Panshiri kommer till Hörsalen, plan 5, Ernst Fontells Plats, Göteborg den 29 september 2016 kl. 17.00. Alla Polisförbundets medlemmar är välkomna. Anmälan görs till Marie Forsman Polisförbundets expedition på telefon 010-565 39 51 eller på mail marie.forsman@polisen.se 
Vi tillämpar först till kvarn och det finns 80 platser.

Välkomna!

Läs hela inlägget »

Polisförbundets hemsida uppdateras löpande med nyheter om avtalsrörelsen. Där finns även konfliktblanketter och konflikthandboken.
http://www.polisforbundet.se/avtal/avtal-2016/        
 
Här kan du se Polisförbundets förhandlingschef Niklas Simson när han berättar om läget i avtalsrörelsen:
https://www.facebook.com/Polisforbundet/videos/10155327385203289/
 

Läs hela inlägget »

Ombud och ersättare för Polisförbundet Väst har under tre dagar deltagit på Polisförbundets kongress. På kongressen fattas viktiga beslut, inte minst vad Polisförbundet under de kommande åren ska arbeta med. Vi förberedde oss väl. Vi tog diskussioner i tematorgen och vi var uppe i talarstolen ett flertal gånger för att förmedla vår bild. Vi har sammanställa resultatet av motionsbehandlingen gällande motioner som är inskickade av medlemmar i Region Väst.

Läs hela inlägget »
Det är en sval Septembermorgon på Göteborgs Centralstation. Jonny och jag tycker att det är lite öde, men vi är nog lite tidiga till Stockholmståget. Vi ska på Polisförbundets kongress! Här ska vi fackliga samla alla medlemmars tankar i de motioner som de suttit i sina radiobilar, kontor, båtar, på hästar och i sina hem och funderat på. Vi är era språkrör och kommer att hantera era tankar med största respekt.
 
Läs hela inlägget »

Kongressen, som är Polisförbundets högsta beslutande organ, träffas vartannat år. Kongressen har flera uppgifter. Förutom att besluta om Polisförbundets mål och inriktning behandlas också motioner.

Läs hela inlägget »

Många medlemmar undrar vad som händer i förbundet med anledning av konfliktförberedelserna. Här kommer en lägesrapport och svar på några av de vanligaste frågorna.
 

Läs hela inlägget »

En väg framåt?
 
Under måndagen lanserade regeringen sin budgetsatsning för svensk polis. Som förtroendevald polis blir man besviken på att regeringen inte tycks ha insett att det är kris inom svensk polis. Ett av de stora problemen är att det fattas poliser och hittills i år har tre poliser slutat per dag. Många av dem slutar på grund av den oacceptabla lönenivån och den orimliga löneutvecklingen i förhållande till ansvar, befogenheter och utsatthet. Det krävs politisk vilja och handlingskraft för att lösa detta.

Läs hela inlägget »

Polisförbundet Väst vill gärna medverka till att medlemmars kunskap om arbetsnära frågor ökar genom att bland annat anordna föreläsningsaktiviteter med extern medverkan. Därför erbjuder vi en föreläsning med Mustafa Panshiri, tjänstledig polis som föreläser om sina erfarenheter av ensamkommande flyktingbarn.

Läs hela inlägget »

den 12 september sändes pressträff  med Finansminister Margareta Andersson och Inrikesminister Anders Ygeman på regeringens hemsida. Pressträffen handlade om den kommande budgeten och satsningar på polisen och säkerhetspolisen. Lena Nitz har kommenterat satsningen och säger bland annat: "– Regeringen har inte insett vidden av poliskrisen. Närmare tre poliser om dagen har slutat bara i år. Nu behöver vi se ett krispaket för svensk polis. Vi har inte råd att låta erfarna poliser sluta. För att vända polisbristen behövs förutom renodlingen och fler poliser ett polislönelyft."

Läs hela inlägget »
Den 20-22 september åker 20 ombud och 3 ersättare från Region Väst till Polisförbundets Kongress. Kongressen är Polisförbundets högsta beslutande organ. Förutom att besluta om Polisförbundets mål och inriktning behandlas också motioner. Förberedelsearbetet är i full gång och idag har vi träffats för motionsbehandling. Vi har tagit ställning till Region Västs förslag till beslut i 198 st. motioner. Samtliga motioner, motionssvar och övrigt material finns att läsa här.
Läs hela inlägget »
Polisförbundet i Region Väst har gjort en enkät som skickats ut till samtliga medlemmar i regionen. Enkäten behandlar sommaren 2016 med bland annat övertid och uttag av semester och fokus på lokala skillnader. Ta dig tid och fyll i enkäten. Det är viktigt för oss att få klarhet i hur medlemmar uppfattar sin arbetssituation. Det är ni som jobbar i verksamheten som kan den bäst.
Läs hela inlägget »
Novus har i uppdrag av Polisförbundet gjort en undersökning där man tittat på arbetsbelastningen för poliser under sommaren. I Region Väst har bara 1 % av poliserna tyckt att sommaren klarades bättre än vanligt. Sex av tio poliser upplever att sommarens schemaläggning innebar en högre arbetsbelastning än tidigare somrar och på det stora hela uppger nästan hälften av poliserna att man klarat sommaren sämre än vanligt. 
Läs hela inlägget »

Nu har förhandlingarna på central nivå dragit igång på allvar. Förhandlingar med arbetsgivarverket är inplanerade till 31/8, 1/9, 5/9, 7/9, 12/9,14/9, 20/9, 22/9 och 27/9. Det nuvarande avtalet löper ut den 30/9. Förhandlingarna på central nivå rör polislöner vad avser individgaranti och fackets inflytande över lönesättningen. Vi förhandlar först ramarna och hur det gemensamma ramavtalet ska se ut för staten. Hur mycket pengar som ska avsättas till lönelyft för poliser kommer hanteras i förhandling med Polismyndigheten när de centrala förhandlingarna är klara. På frågan om hur långt ifrån varandra vi står i våra yrkanden svarar förhandlingschefen för Polisförbundet Niklas Simson att ”Det finns en del för oss att jobba med!”

Nedan presenteras avtalsrörelsen steg för steg och yrkandena i sin helhet.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.