adobe-spark-post

Nyheter

2017 > 08

- Äntligen ett rejält och absolut nödvändigt tillskott. Vi har länge väntat på att regeringen ska inse allvaret i polisens resursbrist. Att man nu ger 2 miljarder mer 2018 och dessutom ger myndigheten i uppdrag att förbättra polisernas arbetssituation tillsammans med facket är en väldigt viktig signal.

Det säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz angående statsminister Stefan Löfvens och inrikes- och justitieminister Morgan Johanssons besked om budgetsatsning på polisen.

Läs hela inlägget »

Har du svarat på frågorna i enkäten som skickades ut i början av sommaren? Det finns fortfarande möjlighet att svara. Dina svar är viktiga för oss!

Vi från Polisförbundet i Region Väst är intresserade av att veta hur våra medlemmar har upplevt den senaste revisionen RALS 2016 och hur processen har fungerat.

Polisförbundet arbetar aktivt med att försöka uppvärdera yrket och eftersom löneutrymmet i RALS inte är tillräckligt arbetar vi samtidigt i två delar. Den ena delen handlar om att få mer resurser till löneökningar genom politiska beslut och den andra är RALS där vi arbetar för att få ett så stort utrymme som möjligt. I den politiska debatten är samtliga partier överens om att uppvärdera polisyrket och vi arbetar vidare för att få ord att bli handling.

RALS är en årligt återkommande och viktigt löneprocess som vi vill ska fungera så bra som möjligt och vi vill därför veta hur man upplevt årets process. 

Länk till enkäten skickades ut via mail och Facknytt till Polisförbundets medlemmar i Region Väst i början av sommaren och kommer att skickas ut igen inom kort.

Vid frågor kontakta Emelie Risberg tel. 072-5872126 

Läs hela inlägget »

Vid två tillfällen per år har du möjlighet att söka delpension. Delpension kan beviljas tidigast från och med den månad du fyller 61 år och du kan som mest gå ner till 50 % av en heltidsanställning. Ansökan måste lämnas till din närmsta chef innan den 1/9. På intrapolis informerar arbetsgivaren om villkoren för att få delpension. Det finns även räkneexempel och instruktioner om hur man ansöker. På Arbetsgivarverkets hemsida finns gällande pensionsavtal och kommentarer kring tillämpning av avtalet. Vid frågor kontakta Anders Seilenz tel. 070-3213824

Läs hela inlägget »

Fonden utgörs av medel från nedlagda Polisföreningen i Västra Götaland och är något unikt för er medlemmar i Region Väst.  Avkastningen på fondens kapital skall användas för bidrag till aktiva medlemmar och deras familjer som p.g.a. sjukdom eller olycka råkat illa ut och där ett ekonomiskt bidrag bedöms kunna vara till hjälp. Berättigad att söka är medlem i Polisförbundet Väst.
 
Ansökan skall innehålla namn, adress, personnummer, mobilnummer och kontonummer i namngiven bank eller plusgiro där ev. bidrag skall sättas in.
Ansökan skall innehålla en tydlig motivering till behovet av ekonomiskt bidrag.
 
Ansökan skall vara Polisförbundet Väst tillhanda senast den 1 oktober
Vid frågor kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461.

Läs hela inlägget »
Nu är det hög tid att söka stipendier och/eller bidrag från Polisförbundets stiftelser och fonder. Sista ansökningsdag är 1 september men då ska även förbundsregionen ha hunnit lämna sitt yttrande. Polisskadefonden och Hildur Johnsons minnesfonden hanteras av Polisförbundet centralt efter granskning av Polisförbundet Väst. Som medlem i Polisförbundet har du möjlighet att ansöka om bidrag och/eller stipendier.
Läs hela inlägget »

Senaste nyheterna

Polisförbundets Rapporter

Ansökan om medlemsskap

Polisförbundets stadgar

ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.

arkiv

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


 

Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan. 
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.