adobe-spark-post

Lön

Lön är en av Polisförbundets högst prioriterade frågor. Enligt förbundsstadgarna ska Polisförbundet arbeta för rätt avvägda löner med hänsyn taget till yrkets kompetens, svårighetsgrad, ansvar och risker i arbetet.
 
Enligt den svenska modellen bestäms lönerna genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter - fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer och tecknandet av kollektivavtal. Ett annat ord för detta är lönebildning.
 
Löneökningar kommer inte av sig själva. Det krävs facklig styrka och kollektivavtal som säkerställer en god löneutveckling och andra anställningsvillkor som bland annat ersättning för obekväm arbetstid, övertidsersättning och tjänstepension. Den enskilde medlemmen måste också få god kunskap för att förstå processen och kunna påverka sin lön.
 
Steg 1 i löneprocessen är att ett avtal skrivs mellan arbetsgivarverket och OFR, som är vår centrala förhandlingsorganisation. Detta avtal heter RALS, Ram-Avtal-Lön Statlig sektor. Det är nu ett 3-årigt avtal och brukar innehålla procentsatser, revisionstillfällen samt hur parterna går tillväga vid oenighet.
 
Steg 2 har varit att Polismyndigheten och Polisförbundet förhandlar, med RALS-avtalet som grund. När parterna kommer överens skriver de ett kollektivavtal. 

Ansvariga för löneförhandlingar och frågor kring lön inom Region Väst är Mattias Jönsson, Katharina von Sydow, Kent Darrell och Emelie Risberg.

Löneavtal för landets poliser

Det nya avtalet för närmare 20 000 poliser är klart. Avtalet innebär att poliser får högre löneökningar än övriga på arbetsmarknaden: 5,4 procent. Avtalet är treårigt.

Satsningar på polisen är en nödvändig framtidsinvestering för ett tryggare samhälle. Det avtal som vi nu har tecknat är ett avgörande steg för att uppvärdera polisyrket.

Avtalet i korthet: 

  • Löneökning för kollektivet på 5,4 procent vid revisionen 1 april 2018. Revisionstillfällena för hösten 2017 och hösten 2018 har slagits ihop.
  • Utöver detta höjs polislönerna (för andra än chefer) med ytterligare 0,5 procent vid tre tillfällen under avtalsperioden. Syftet med detta är att skapa en lönestruktur för lönesteg inom befintlig funktion (karriärväg C), vilket är ett nytt inslag i lönesystemet.
  • Utrymmet för revisionstillfälle två, den 1 oktober 2019, är inte bestämt än. Detta för att hålla öppet för ytterligare resurstillskott till löner.
  • Satsningarna på de lägst betalda poliserna fortsätter. Det gäller de som jobbat i minst fem år och har en lön understigande 28.500 kronor. Tiondepercentilen läggs på 28.000, det vill säga att max 10% av det kollektivet får ha löner understigande 28.000 när revisionen är klar. Det finns också en garanti att ingen förutom de som bedöms som lågpresterande ska få löner understigande 27.500. Utrymmet för kollektivet ”övriga” blir 5,1%.
  • Lönetillägg för poliser som arbetar i eller mot särskilt prioriterade områden kommer utvecklas som dagtillägg och tillämpas så snart det är klart.
  • Överenskommelse om fortsatta satsningar på polislönerna.
  • Arbetet med att utveckla alternativa karriärvägar fortsätter. Det ska gå att göra karriär utan att bli chef och detta ska också återspeglas i lönen.

Förhandlingarna kommer nu att fortsätta i regionerna och det är där som de individuella lönerna kommer att sättas. Troligen är polisernas nya löner klar före sommaren.

Avtalet är treårigt och löper till och med 30 september 2020.